Weboldal Tájékoztató

Hatályos: 2024.06.07. napjától

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja a WIENERBERGER SHOP (shop.wienerberger.hu) internetes felület (továbbiakban: WIENERBERGER SHOP weboldal) látogatóinak (továbbiakban: látogatók) az informálása a WIENERBERGER SHOP működéséről, és annak tartalmáról.

A WIENERBERGER SHOP weboldal használata – beleértve az azon történő regisztrációt is – a látogatók számára díjmentes. Kivételt képeznek ez alól a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett kereskedő partnerei (továbbiakban: Kereskedők), amelyek a WIENERBERGER zRt.-vel fennálló megállapodásuk szerinti szolgáltatási díj megfizetésére kötelesek.

1. A WIENERBERGER SHOP weboldal rendeltetése

1.1. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett termékek gyártója, illetve forgalmazója a WIENERBERGER zRt.

1.2. A WIENERBERGER SHOP a WIENERBERGER zRt. által üzemeltetett weboldal. A WIENERBERGER zRt. ezt annak érdekében hozta létre, hogy • a látogatók közvetlen gyártói információkhoz juthassanak az ott feltüntetett termékek tulajdonságairól, • elősegítse az építkezéshez szükséges termékek egyidejű összeállítását, • megkönnyítse az így összeállított termékcsomag megvásárlását a WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett Kereskedőknél, • az ajánlott bruttó fogyasztói árak és műszaki termékinformációk feltüntetésével segítse a látogatókat, hogy az igényeiknek legmegfelelőbb termékeket tudják megvásárolni a Kereskedőktől.

1.3. A WIENERBERGER SHOP weboldalon termékértékesítés nem történik, az nem minősül hagyományos webshopnak.

2. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett árak, költségek

2.1. A látogatók a termékeket a Kereskedőknél vásárolhatják meg.

A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett termékárak a WIENERBERGER zRt. által ajánlott bruttó fogyasztói árak (továbbiakban: Ajánlott Fogyasztói Árak). Az Ajánlott Fogyasztói Árak tartalmazzák a látogató által megadott magyarországi építési vagy egyéb magyarországi szállítási (átvételi) helyszínre történő kiszállítás becsült költségeit is. A Kereskedők az Ajánlott Fogyasztói Áraktól függetlenül, saját döntésük alapján határozzák meg a termékek eladási árát. Az Ajánlott Fogyasztói Árak érvényesülése nem biztosított, azok a látogatók nagyságrendi tájékozódását segítik.

2.2. Az Ajánlott Bruttó Fogyasztói Árak a WIENERBERGER SHOP weboldal segítségével megvásárolt termékekre irányadóak.

2.3. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett csomagolási díj, raklap betétdíj, daruzási díj, útdíj költségek, valamint egyéb költségek (továbbiakban együtt: Költségek) becsült költségek, amelyek meghatározása során a WIENERBERGER zRt. a saját üzletmenetében a Kereskedők felé érvényesített költségeket vette alapul. A WIENERBERGER SHOP kizárólag magyarországi szállítási címmel tud útdíj költséget kalkulálni. A WIENERBERGER zRt. nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a Kereskedők a látogatókkal szemben ezeket a Költségeket érvényesítik.

3. Termékvásárlás folyamata

a.) A látogató három egyszerű lépésben (termékek kosárba helyezése, regisztráció, Kereskedő kiválasztása) egy „Előajánlatot” konfigurál a WIENERBERGER SHOP weboldalon. Mód van arra is, hogy a látogató a Kereskedő segítségét kérje (pl.: amikor felkeresi a Kereskedőt) az Előajánlat elkészítéséhez. A Kereskedő az Előajánlat elkészítésének a folyamatát ismeri.

b.) A látogató a WIENERBERGER SHOP weboldalon szereplő valamelyik Kereskedőnek (az Előajánlat érvényességi idején belül) megadja az Előajánlat azonosítóját. A látogató a Kereskedővel véglegesíti a termékigényt, ennek során módosíthatják az Előajánlatban rögzített termékkört, illetve termékmennyiséget is. Kedvezménykupon promóció esetén az Előajánlatban rögzített termékkör megváltoztatása, illetve termékmennyiség csökkentése a kedvezményre való jogosultság elvesztését eredményezheti. (Javasolt emiatt a WIENERBERGER zRt., illetve az érintett Kereskedő aktuális promóciós tájékoztatójának az előzetes áttekintése.)

c.) A látogató és a Kereskedő szerződést köt a kívánt termékek adásvételével, kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben.

d.) A Kereskedő megrendeli a WIENERBERGER zRt-től a termékeket.

e.) A megrendelt termékek az építkezés magyarországi helyszínére vagy a megadott egyéb magyarországi szállítási címre kerülnek kiszállításra (pl. a kereskedő telephelye). Kedvezménykupon promóció esetén a kedvezmény feltétele lehet, hogy a termékek kiszállítására gyártói (WIENERBERGER zRt. általi) fuvarszervezéssel kerüljön sor. (Javasolt emiatt a WIENERBERGER zRt., illetve az érintett Kereskedő aktuális promóciós tájékoztatójának az előzetes áttekintése.) A WIENERBERGER zRt. kizárólag magyarországi címre történő kiszállítást végez. Külföldre történő szállítás minden kérdése, költsége és egyéb feltétele a kereskedő és a látogató szerződésére tartozik. Ezeket a kérdéseket is a látogatónak és a kereskedőnek kell egyeztetnie.

4. Szerződéses viszonyok

4.1. Sem az Előajánlat lezárása a WIENERBERGER SHOP weboldalon, sem annak átadása a Kereskedők részére nem hoz létre ajánlati kötöttséget sem a látogató, sem a Kereskedő, sem a WIENERBERGER zRt. részéről.

4.2. A WIENERBERGER SHOP weboldalon kiválasztott termékek megvételével kapcsolatban a látogató és a Kereskedő között jön létre adásvételi szerződés. A látogató és a Kereskedő megállapodnak a termékek konkrét eladási áráról, a kapcsolódó járulékos költségekről, a termékek átvételének módjáról, helyéről és idejéről, egyéb általuk fontosnak tartott kérdésekről.

4.3. A Kereskedő a WIENERBERGER zRt.-től megvásárolja a látogató kiszolgálásához szükséges termékeket.

4.4. A WIENERBERGER zRt. nem vállal semmilyen felelősséget a Kereskedő és a látogató közötti szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban.

5. A WIENERBERGER SHOP weboldal működésével összefüggő főbb jogszabályok • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény • A tisztességtelen kereskedelmi tevékenység gyakorlásának tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

6. A fogyasztói jogok érvényesítése

A jelen 6. pontban írtak abban az esetben alkalmazandóak, amennyiben a látogató fogyasztónak minősül. A látogató fogyasztónak minősül, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy [Ptk. 8:1. § 3. pont]. Panasz A fogyasztó a panaszát a WIENERBERGER zRt. székhelyén (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) vagy a +36 1/464-7030, +36 1 / 464 7040 telefonszámokon szóban, továbbá a shop@wienerberger.hu e-mail címen, illetve a WIENERBERGER zRt. székhelyére címezve (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) postai úton írásban teheti meg. A WIENERBERGER zRt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WIENERBERGER zRt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. Az írásbeli panaszt a WIENERBERGER zRt. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a WIENERBERGER zRt. megindokolja. Békéltető Testület Illetékes testület: • A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint; • A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; tel.: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).).

Bővebb információ: https://bekeltet.bkik.hu/

Online vitarendezési platform Tájékoztatás az 524/2013/EU rendelet alapján: A fogyasztóknak lehetőségük van online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU A fogyasztók a jogvitákat - regisztrációt követően - kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

Fogyasztóvédelmi hatóság Illetékes hatóság: • A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint; • A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.).

Wienerberger worldwide