SHOP.WIENERBERGER.HU Adatkezelési Tájékoztatója

Frissítve: 2023.03.23.

A WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatkezelő; cégünk) kiemelt figyelmet fordít a vele kapcsolatba kerülők személyiségi jogainak és személyes adatainak védelmére. Cégünk fontosnak tartja a WIENERBERGER SHOP (shop.wienerberger.hu) honlapra (továbbiakban: honlap, weboldal) látogató, illetve regisztráló személyek személyes adatainak védelmét. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el. A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://shop.wienerberger.hu/ oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

1. A Tájékoztató tárgya

A Tájékoztatóban tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy cégünk miként kezeli a weboldala használóinak a személyes adatait, így többek között, milyen adatok milyen célból kerülnek kezelésre, azok mennyi ideig kerülnek megőrzésre, és továbbításra kerülnek-e harmadik személynek.

2. Definíciók

Fogalom-meghatározások a GDPR alapján:

 • Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja“. Adatkezelőnek minősül például – a II. fejezetben felsorolt adatkezelések tekintetében - a WIENERBERGER zRt.
 • Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés“. Adatkezelésnek minősül például amikor hírlevelet küldünk Önnek, vagy amikor a WIENERBERGER SHOP-ba történő regisztráció során megadott adatait tároljuk.
 • Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel“.
 • Adatfeldolgozónak minősül például egy honlap tárhelyszolgáltatója.
 • Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez“. Hírlevelek küldéséhez például az Ön hozzájárulását kérjük.
 • Személyes adat, érintett: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”. Személyes adatnak minősül például a WIENERBERGER SHOP-ba történő regisztráció során megadott név, e-mail cím, jelszó.

3. Alkalmazott jogszabályok

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
  1. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  1. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy. tv.)

4. Adatkezelési alapelvek

Cégünk a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 • pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
 • korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; *elszámoltathatóság: az adatkezelők felelősek a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.

5. Adatkezelő

 • Cégnév: WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-041706
 • E-mail cím: info@wienerberger.hu
 • Honlap: shop.wienerberger.hu (központi honlap: www.wienerberger.hu)
 • Adatvédelmi tisztviselő: Kása Sándor
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: adatvedelem@wienerberger.hu; tel.: +36 (1) 464-7030

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő honlappal kapcsolatos tevékenységére érvényes. A Tájékoztató az Adatkezelő vagy a Wienerberger Csoport más cégeinek online szolgáltatásaira, vagy a harmadik felek által működtetett online szolgáltatásokra nem terjed ki.

II. Adatkezelések

1. Közös rendelkezések

Jogalap: Cégünk adatkezelései a GDPR-ban meghatározott jogalapokon alapulnak (különösen jelen honlap vonatkozásában: az érintett önkéntes hozzájárulásán, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén, kivéve ez utóbbi esetén, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé). Amennyiben a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeljük, akkor az érintettnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelési hozzájárulását, akkor a vonatkozó szolgáltatást a továbbiakban az Adatkezelő nem tudja biztosítani. Így például, ha az érintett a weblap regisztráció kapcsán nyújtott hozzájárulását vonja vissza, akkor az Adatkezelő a regisztrációhoz kötött szolgáltatásait az érintett nem tudja a továbbiakban igénybe venni. (Így például az Előajánlat készítést.) Az érintett a jogos érdek jogalapú adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat. Az érintett a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre (info@wienerberger.hu, adatvedelem@wienerberger.hu) vagy postai címre (1119 Budapest, Bártfai utca 34.) küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja a hozzájárulás visszavonásához való jogát, és a tiltakozáshoz való jogát.

Hozzáférésre jogosultak: A személyes adatokat cégünk részéről kizárólag az arra jogosult munkatársak ismerhetik meg, erről belső szabályzatban gondoskodunk.

Egyebek: Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt.

2. Honlap használata

2.1 Regisztráció a honlapra

 • Adatkezelés célja: Honlap szolgáltatásainak igénybe vételéhez regisztráció.
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 • Kezelt adatok köre: Az érintett vezetékneve, keresztneve, mobil telefonszáma, tevékenysége (házépítő, építész, vállalkozó), e-mail címe, szállítási címe, adatvédelmi tájékoztató elfogadása, jelszó.
 • Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Adatfeldolgozó: Dialóg Interaktív Kft. 2120 Dunakeszi Konrád Ignác u. 20.; feladata: weboldal üzemeltetés
 • Tárhely-szolgáltató: Dialóg Interaktív Kft. 2120 Dunakeszi Konrád Ignác u. 20.

2.2. Kosár („előajánlat”) készítése

 • Adatkezelés célja: Előajánlat /kosár előkészítése a későbbi vásárlás megkönnyítéséhez (termékértékesítés előkészítése és támogatása).
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 • Kezelt adatok köre: Az érintett vezetékneve, keresztneve, mobil telefonszáma, tevékenysége (házépítő, építész, vállalkozó), e-mail címe, szállítási címe, kiválasztott termék és ahhoz kapcsolódó adatok (m2, db, raklap, fizetendő díjak), előajánlat száma.
 • Adatkezelés időtartama: Az Előajánlatot az Adatkezelő 1 évig tárolja.
 • Adatfeldolgozó: Lásd: 2.1. pont.
 • Adatok továbbítása: Az Adatkezelő az érintett előajánlatához tartozó adatokat a vásárló által felkeresett kereskedő partnernek továbbítja az előajánlatban foglalt adatokat: vásárló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, megrendelt termékek. Az adattovábbítás célja, hogy a kereskedő tudomást szerezzen előzetesen az esetleges megrendelésekről, ezáltal a vásárló jobb minőségű kiszolgálása érhető el. Az Előajánlat lejártát követően az előajánlat inaktíválódik.

2.3. „Semmelrock Nagy Kertátalakítás” pályázat

2.3.1. Pályázaton részvétel

Az Adatkezelő a „Semmelrock Nagy Kertátalakítás” pályázatra jelentkezők adatait az alábbiak szerint kezeli.

 • Érintett: a „Semmelrock Nagy Kertátalakítás” pályázatra jelentkező személy.
 • Adatkezelés célja: a pályázaton részvétel, a benyújtott pályázatok elbírálása és nyertes kiválasztása céljából a három legmegfelelőbbnek ítélt pályázat Adatkezelő honlapján való közzététele közönségszavazásra, a nyertessel szerződés kötése, a nyertessel a kertátalakítási projekt megvalósítása.
 • Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: vezetéknév keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ingatlan és kertátalakítás adatai (ingatlan címe, kertátalakítás típusa, kertrész mérete, burkolni kívánt terület mérete, burkolni kívánt területek, van-e kerítés, preferált termék).
 • Adatkezelés időtartama: a pályázat nyertesével a kertátalakítási projektre vonatkozó szerződés megkötéséig, de legfeljebb 1 évig.
 • Címzett:
  • Adatfeldolgozó: Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: weboldal üzemeltetés, weboldal webtárhely szolgáltatása.
  • Egyéb címzett: nincs.
  • Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: amennyiben a kötelezően megadandó adatok nem kerülnek megadásra, akkor nem tud jelentkezni az érintett a „Semmelrock Nagy Kertátalakítás” pályázatra, így abban részt venni sem tud.

2.3.2. Hírlevélküldés

A „Semmelrock Nagy Kertátalakítás” pályázatra történő jelentkezés során lehetőség van hírlevélre feliratkozni. Hírlevélre való feliratkozás esetén - a kiválasztott hírlevél típusnak megfelelő - hírlevelet küld az Adatkezelő az arra feliratkozónak, amelyben az Adatkezelő - a kiválasztott típusú hírlevélnek megfelelően - tájékoztat többek között - Wienerberger, Tondach, Semmelrock és egyéb - termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, illetve piackutatásról. A kiválasztott hírlevél neve szerinti célcsoportnak szóló hírlevél kerül megküldésre.

Az Adatkezelő hírleveléről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - le lehet iratkozni az info@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással. Ez nem érinti viszont a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Érintett: Hírlevélre feliratkozó személy.
 • Adatkezelés célja: Kért hírlevél típusnak megfelelő hírlevél küldése elektronikus úton, direktmarketing, az érintettek közvetlen üzletszerzési célú, illetve piackutatási megkeresése, azaz - a kiválasztott típusú hírlevélnek megfelelő - megkeresések, tájékoztatók és információk küldése többek között az Adatkezelők termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, továbbá promóciókról, lojalitás programról, illetve piackutatásról.
 • Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)].
 • Kezelt adatok köre: Az érintett neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, a hírlevél típusa, a feliratkozás időpontja.
 • Adatkezelés időtartama: Az érintett adatait a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, illetve a hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig.
 • Címzett:
  • Adatfeldolgozó: Dialóg Interaktív Kft. (Cg.01-09-382752; székhely 1046 Budapest, Lahner György utca 8. A. ép. 2. em. 2.), feladata: weboldal üzemeltetés, weboldal webtárhely szolgáltatása; illetve Wienerberger AG (osztrák cégjegyzékszám: FN 77676 f; székhely: Ausztria, 1100 Bécs, Wienerbergerplatz 1.): hírlevélküldés kapcsán tárhely-szolgáltató.
  • Egyéb címzett: nincs.
  • Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem kapja meg az Adatkezelő hírleveleit, ha arra nem iratkozik fel, így nem értesül közvetlenül többek között a hírlevélből az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, felhívásairól.

2.4. Fogyasztói panasz

Ha az Adatkezelő olyan szolgáltatást nyújt, amely kapcsán a fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) szerinti panasszal élhet, és a fogyasztó ilyen panaszt nyújt be, akkor cégünk az alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat.

 • Érintett: Panaszt benyújtó személy.
 • Adatkezelés célja: Fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása, panasz kezelése, orvoslása.
 • Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)], figyelemmel az Fgy. tv. 17/A. § (5) és (7) bek.-re.
 • Kezelt adatok köre: Név, lakcím, a panaszbejelentés kapcsán megadott, felvett adatok.
 • Adatkezelés időtartama: A Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. tekintettel a panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő adatok és az írásbeli válasz 3 évig kerülnek megőrzésre.

III. Cookiek, webjelzők

Az adatbiztonság miatt és a felhasználó-barátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.

Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk. Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználó-barátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

1. Sütik (cookiek)

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál. A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

laravel_session

 • Szolgáltató: shop.wienerberger.hu
 • Lejárat: Session
 • Típus: HTTP

XSRF-TOKEN

 • Szolgáltató: shop.wienerberger.hu
 • Lejárat: Session
 • Típus: HTTP

Statisztikai célú sütik

_ga

 • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
 • Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
 • Lejárat: 2 év
 • Típus: HTTP

_gat

 • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
 • Cél: A Google Analytics a lekérési arány csökkentésére használja
 • Lejárat: Session
 • Típus: HTTP

_gid

 • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
 • Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
 • Lejárat: Session
 • Típus: HTTP

collect

 • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
 • Cél: A Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről . A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül követheti.
 • Lejárat: Session
 • Típus: HTTP

2. Webjelzők

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk hatékonyságának kielemzésére. Például a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.

IV. Webelemzési szolgáltatások (https://shop.wienerberger.hu/)

1. Webelemzés általánosságban

A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

2. Külső szolgáltatók

2.1. Google Analytics

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: www.google.com/analytics/terms/gb.htmlor https://www.google.com/policies/ /.

2.2. Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb)

A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

V. Érintettek jogai

1. Az érintettek egyes jogai

1.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy cégünktől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról tájékoztatást kapjon. E körben cégünk tájékoztatja az érintettet arról, hogy

 • az adatait milyen célból kezeljük;
 • milyen adatait, adatkategóriáit kezeljük;
 • kikkel közöltük, kikkel fogjuk közölni az érintett személyes adatait;
 • mennyi ideig tároljuk az érintett személyes adatait, ha ez konkrétan nem jelölhető meg, akkor tájékoztatjuk arról, hogy milyen szempontok szerint fogjuk meghatározni az adatkezelés időtartamát;
 • joga van kérni cégünktől az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és - ha arra jogosult az V.1.6. pontban leírtak szerint, akkor - tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt nyújthat be;
 • ha nem az érintettől származnak az adatok, arra vonatkozó információk, hogy kitől, hogyan, milyen okból kerültek hozzánk az érintett adatai;
 • amennyiben a személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbítanánk, tájékoztatnánk az adatai védelme érdekében alkalmazott garanciákról. Cégünk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért cégünk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátjuk az érintett rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

1.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy cégünk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben vitatja az érintett a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérelmére, zároljuk a személyes adatokat addig, amíg ellenőrzi az információk helytállóságát. Amennyiben a helyesbítés lehetetlennek bizonyul, a pontatlan személyes adatokat töröljük. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről az érintettet.

1.3. A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájárulás jogalapon alapuló adatkezelések esetén, az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen;
 • jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelések esetén, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről az érintettet. Nem teszünk eleget a törlés iránti kérelemnek, amennyiben az adatkezelés szükséges: (törléshez való jog korlátai)

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

1.4. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott - a jogos érdeken alapuló - az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről az érintettet.

1.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az Adatkezelő továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

1.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a cégünk, vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti az Adatkezelő tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Eljárási szabályok

Az érintett a fentiekben megjelölt érintetti jogait a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre (info@wienerberger.hu, adatvedelem@wienerberger.hu) vagy postai címre (1119 Budapest, Bártfai utca 34.) küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, cégünk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Cégünk a kérelmet kivizsgálja és indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, adatkezelés korlátozása, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt. Cégünk a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintettet azt másként kéri. Ha nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3. Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogaik megsértése esetén:

3.1. Az Adatkezelőhöz fordulhatnak:

Az érintett jogosult az adatkezelőhöz fordulni telefonon (tel.: 06 (1) 464-7030), e-mailben (info@wienerberger.hu, adatvedelem@wienerberger.hu) vagy postai úton (1119 Budapest, Bártfai utca 34.). A kérelmet megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

3.2. Bírósághoz fordulhatnak:

Az érintett az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

 • a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére;
 • az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 • az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes Adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

Az érintett a pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett jogosult cégünk székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítani a pert. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat az érintett: www.birosag.hu (https://birosag.hu/birosag-kereso). Cégünk székhelye szerinti perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

3.3. A felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; tel.: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; fax: +36 (1) 391-1410).

VI. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok titkosságát (pl. jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét, visszaállíthatóságát, bizalmasságát.

Az Adatkezelő a fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesíti:

 • belső szabályzatok és utasítások útján gondoskodik az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg;
 • a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítja;
 • a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeli;
 • a személy adatokat tároló épületeket portaszolgálat őrzi;
 • az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tárolja;
 • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről (hardver és szoftver eszközök útján);
 • gondoskodik az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;
 • az adatbiztonság megőrzése érdekében belső szabályzatokat bocsátott ki és a munkatársak tájékoztatást (képzést) kaptak;
 • az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül;
 • az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgozott ki és minden lehetséges intézkedést megtesz azok elkerülése érdekében.

VII. Egyéb

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. Az utolsó módosítás dátumát a „Frissítve” sor jelzi. Jelen dokumentum (ideértve annak tartalmát, szerkezetét is) szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása (pl. másolás, feldolgozás, terjesztés) engedélyköteles.

Wienerberger worldwide